Kontakt

Wyceny i zamówienia usług, oraz zapytania związane z ofertą prosimy kierować telefonicznie bądź mailowo na adresy podane poniżej. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania w najszybszym możliwym terminie. Żadnej wiadomości nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Informacje o ofercie oraz wyceny:

e-mail: biuro@pixel-projekt.pl, tel. 506 996 229

Dział graficzny oraz przygotowanie do druku

e-mail: grafika@pixel-projekt.pl

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

w soboty w godzinach 10:00 – 15:00 (głównie montaże terenowe).

Adres pracowni / Punkt odbioru zamówień:

 Kraków,  ul. Fiołkowa 7 

lokal usługowy z boku bloku od strony ulicy Fiołkowej. Podjazd od parkingu bloku nr 9.

Z uwagi na fakt, że mamy mnóstwo pracy w terenie wszystkie wizyty, odbiory osobiste lub dostawy materiałów prosimy wcześniej potwierdzać telefonicznie lub mailowo.


Wyświetl większą mapę

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych – dalej: RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Anna Rzepka Agencja Reklamowa PIXEL-PROJEKT ul. Młyńska Boczna 7/5, 31-470 Kraków

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych – kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy:
Anna Rzepka Agencja Reklamowa PIXEL-PROJEKT ul. Młyńska Boczna 7/5, 31-470 Kraków
pod adresem e-mail: biuro@pixel-projekt.pl
pod numerem telefonu: +48 506 996 229

Cele przetwarzania – Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
zawarcie i realizacja umów/umowy
współpracy z Państwem w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży produktów
dochodzenie roszczeń
archiwizacja dokumentacji
udzielanie odpowiedzi na pisma/zapytania/reklamacje/wnioski, etc.
wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Anna Rzepka Agencja Reklamowa PIXEL-PROJEKT w związku z RODO
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Anna Rzepka Agencja Reklamowa PIXEL-PROJEKT i dostawców

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych

okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i obliczany jest w oparciu o następujące kryteria
okres przez jaki świadczone będą usługi dla Państwa
okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych
okres na jaki została udzielona zgoda przez Państwa.

Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie funkcjonowania i realizacji swoich działań gospodarczych – Państwa dane mogą być przekazywane tym podmiotom tj. firmom transportowym zapewniającym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych,

Prawa osób, których dane są przetwarzane

informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:
dostępu do swoich danych w celu sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
żądania usunięcia danych osobowych
żądania przeniesienia danych do innego administratora danych
wniesienia sprzeciwu do Administratora danych osobowych wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
wniesienia skargi do organu nadzorczego – skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – informacje dotyczące kwestii formalnych dotyczących wniesienia skargi, a także procedury jej rozstrzygania znajdują się na stronie internetowej: www.giodo.gov.pl

Podanie danych osobowych

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach musi być konieczne, m.in. w następujących przypadkach
zawierania umów z Administratorem danych osobowych – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia w/w umów – w takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym
z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych, tj. kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. dla celów podatkowych  lub w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) – w przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:
w szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do ustawodawstwa, może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych władzom publicznym lub policji

 
Share Button